T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2015/4162 KARAR NO : 2016/1730 RÖDOVANS SÖZLEŞMESİ- AKTİF DAVA EHLİYETİ

T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2015/4162 KARAR NO : 2016/1730 RÖDOVANS SÖZLEŞMESİ- AKTİF DAVA EHLİYETİ

Taraflar arasında görülen davada Bakırköy ……. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 30/09/2014 tarih ve …………….. kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili ile asli müdahil vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 16.02.2016günü başkaca gelen olmadığı yoklama ile anlaşılıp hazır bulunan asli müdahil asil ………… ve davalı …………... A.Ş. vekili Av. ……. dinlenildikten sonra

duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanmasıileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi …………. tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten veyine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunupincelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, davacı şirketin kalker madeni sahasının ruhsat hakkına sahip olduğu,

07/04/2005 tarihli genel kurul kararı ile şirketin müdürleri olarak …………… ve

……….. şirketi tek başına münferit imza ile temsil ve ilzama yetkili kılındıklarını, davacıya davalı adi ortaklık tarafından 16/03/2011 tarih 06501 yevmiye nolu yazı

gönderildiğini, bu yazıya göre 20/10/2010 gün 21173 yevmiye nolu rödevans sözleşmesi yapıldığının öğrenildiğini, varlığı ve içeriği hakkında bilgi sahibi olmadıklarını, bu sözleşme ile haksız bir takım taleplerde bulunulduğunu, bu sözleşmenin şirketin bilgisi ve kabulü dışında ortaklar genel kurul kararı olmadan dava dışı müdür …………. tarafından kendilerine bilgi verilmeden yapıldığını, böyle bir sözleşmeye muvafakatlerinin bulunmadığını ileri sürerek, münferiden şirketi temsile yetkili diğer müdür tarafından yapılan dava konusu rödevans sözleşmesinin hukuken geçersiz olduğundan bu durumun tespiti ve iptalini talep ve dava etmiştir. Davalılardan …….. A.Ş. vekili, davanın reddini istemiştir.

Diğer davalı, davaya cevap vermemiştir. Asli müdahil vekili, davanın reddini istemiştir. Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre, hükümsüz kılınan ilk sözleşme ile dava konusu sözleşme arasındaki farklılıklar, ilk kararın kesin hüküm niteliğini taşımaması, şirket müdürü ………… münferiden temsile yetkili müdür sıfatı ile imzalandığı dava konusu rödevans sözleşmesinin, müdürün görev ve yetkisi kapsamında ve bu bağlamda işletme konusu gerçekleştirmeye yönelik olağan işlem niteliğinde sayılacağı,ruhsat alanındaki bir kısım ile ilgili yapılan sözleşmenin davacı şirket yönünden içinde bulunduğu yönetim karmaşası sebebi ile daha elverişli bir işletme şekli olarak kabul edilebileceği, şirket ortaklar kurulunun içinde bulunduğu yönetim karmaşasından dolayı bir karar alamadığı gibi, şirketin içinde bulunduğu yönetim kayyımlığına dek gelen aşaması da gözetilerek, faaliyetinin tüm sahayı kapsamayacak biçimde bu şekilde sürdürmesi ve buna bağlı bu sözleşmeyi düzenlemesinde yasaya aykırı bir durum bulunmadığı, davacı şirket dışındaki …………..’ın ortak sıfatı ile dava açma hakkına sahip bulunmadığı gerekçesiyle

asli müdahil ………. taleplerinin aktif dava ehliyeti yokluğundan, davacı şirketin davasının ise sabit olmadığından reddine karar verilmiştir. Kararı, davacı vekili ile asli müdahil vekili temyiz etmiştir. Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekili ile asli müdahil vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekili ile asli müdahil

vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün

ONANMASINA, takdir olunan 1.350,00 TL duruşma vekalet ücretinin davacı ve asli

müdahilden alınarak davalı ……… verilmesine, aşağıda yazılı

bakiye 01,50 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacı ve asli müdahilden ayrı ayrı

alınmasına, 18/02/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.